Medezeggenschapsraad

Iedere school in het basisonderwijs heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dit wettelijk verplichte orgaan denkt mee, stemt of adviseert in alles wat met school te maken heeft.

Wie heeft er zeggenschap?

De zeggenschap op een school berust bij het schoolbestuur, ofwel stichting IJsselgraaf. Dit wordt met een ambtelijke term ook wel het bevoegd gezag genoemd. Statutair is die zeggenschap toebedeeld aan de directeur. Op de Jan Ligthartschool is dat Hanneke Dekker.

Wie heeft er medezeggenschap?

Het bevoegd gezag kan niet zomaar alles zelf bepalen. De wet schrijft uitdrukkelijk voor dat het bevoegd gezag instanties en personen moet raadplegen voordat hij een besluit kan nemen. Er is dus sprake van medezeggenschap. Medezeggenschap betekent dat je mee mag denken en praten over zaken op onze school. Dan gaat het zowel over onderwijsinhoudelijke onderwerpen als arbeidsvoorwaarden, arbo, scholing en bijvoorbeeld managementstijl. Zowel leerkrachten als ouders hebben medezeggenschap.

Wat zijn wettelijke regels?

De wettelijke regels voor medezeggenschap zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). De wet bevat veel mogelijkheden om als ouder en leerkracht mee te denken en mee te beslissen over het reilen en zeilen van de school. Uitgangspunt van de WMS is dat er op elke school een medezeggenschapsraad (MR) is. Naast een MR per school moet ieder bestuur met meer scholen een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) instellen. In de wet is ook vastgelegd welke bevoegdheden de MR’en en GMR hebben en welke informatie de MR of GMR hoort te krijgen van de directie of het bestuur.

Waarom is medezeggenschap belangrijk?

Medezeggenschap is belangrijk omdat het meer draagvlak voor beleid creëert. Wanneer belanghebbenden zelf bij een besluitvorming zijn betrokken, kan het besluit rekenen op meer draagvlak. Daarnaast zorgt medezeggenschap ervoor dat specifieke belangen van groepen personeel of andere belanghebbenden expliciet aan bod komen. Als de medezeggenschap goed geregeld is, dan hebben zowel medewerkers als het bevoegd gezag, en dus de hele school, hier profijt van.

Wie zitten er in de MR?

In een MR zitten leerkrachten en de ouders van leerlingen. Dit is natuurlijk een divers gezelschap met zeer uiteenlopende (deel)belangen. Dit kan best lastig zijn. Samenwerking en respect voor elkaars ideeën is daarom heel erg belangrijk. De personeelsleden die in de MR zitten, vormen samen de PMR. Dit is de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad.

Oudergeleding:

Dennis Rikkers

Kim Lakerveld

Rob Kroon (tijdelijke voorzitter)

Personeelsgeleding:

Brechtje Schut
Melissa Verhoef
Marian van Hulst

Waar gaat het over in de MR?

De MR praat met de directie over alle zaken die in het dagelijks werk een rol spelen, zoals de jaarlijkse begroting van de school en bijvoorbeeld de invoering van nieuwe leersystemen. De MR kan zelf ook onderwerpen aandragen die zij met de directie wil bespreken.

Vragen?

Met vragen kunnen ouders altijd terecht bij de MR-leden!